For Rent   >   Cyprus Flag  Cyprus   >  Larnaka  >  Larnaca
Pic:1 of 2
Pic:2 of 2
  • €500
  • CONTACT
    CONTACT
  • 2 bedrooms
  • Apartment / Flat  2 bedrooms
  • Rent
  • Larnaca
  • cyprus Flag Cyprus
Brand new 2 bedroom apartment close to
city centre. Apartment is fully furnished,
including all kitchen appliances, fully air-
conditioned. There is a 2 bedrooms and 1
bathroom, in covered area of 110sqm.
Parking space available.

Êáéíïýñãéï äéáìÝñéóìá 2 õðíïäùìáôßùí
êïíôÜ óôï êÝíôñï ôçò Ðüëçò. ÐëÞñçò
åðéðëùìÝíï, ìå êëéìáôéóìü óå üëïõò ôïõò
÷þñïõò êáé ìå üëåò ôéò ïéêéáêÝò óõóêåõÝò.
ÊáëõììÝíïò ÷þñïò ðÜñêéíê.

Brand new 2 bedroom apartment close to  city centre. Apartment is fully furnished,  including all kitchen appliances, fully air-  conditioned. There is a 2 bedrooms and 1  bathroom, in covered area of 110sqm.  Parking space available.    Êáéíïýñãéï äéáìÝñéóìá 2 õðíïäùìáôßùí ...
View more
CONTACT
CONTACT
regional map larnaca
Recommended