For Sale   >   Poland Flag  Poland   >  West Pomeranian Voivodeship  >  Koszalin

PLN483,844  House Konikowo Kolo Koszalina

  • PLN483,844
  • (GBP 100,000)
  • CONTACT
    CONTACT
  • House
  • For Sale 
  • Koszalin
  • poland Flag Poland
We speak english and polish nt tel. nr. in UK  -(Phone number)-  or  --(Phone number)-- . OFERTA BEZPOŒREDNIA ? WYNAGRODZENIE POŒREDNIKA PONOSI SPRZEDAJ¥CY. Atrakcyjny pietrowy dom o powierzchni calkowitej 474m2 w tym dol 210 m2 +27 m2 garaz i gora 210 m2 + taras nad garazem 27 m2 z osobnym wejsciem na gore w stanie surowym zadaszony dachowka ,(plastikowe okna tylko na dol) po³o¿ony w Konikowie, na osiedlu domków jednorodzinnych. Odleg³oœæ od ronda Solidarnoœci w Koszalinie . Dzia³ka w kszta³cie prostok¹ta o powierzchni 1500m2. Dostêpne sieci: energia elektryczna, wodoci¹g komunalny. Uzbrojenie dzia³ki: elektr. 3 fazowa, sieæ wodoci¹gowa.
Teren suchy, p³aski, poroœniêty traw¹. Brak ogrodzenia, droga dojazdowa gruntowa, utwardzona. Jad¹c z Koszalina w kierunku Konikowa doje¿d¿amy do skrzy¿owania na Seminarium, skrêcamy w prawo w ulicê Z³otych K³osów. Jedziemy prosto, przed widocznymi skrzynkami pocztowymi skrêcamy w prawo w ulicê Gryczan¹. Doje¿d¿amy do krzy¿ówki i ponownie skrêcamy w prawo. Dzia³ka usadowiona jest po lewej stronie drogi w pobli¿u szeregowych domów jednorodzinnych, na prawo od wymienionych budynków.
Na domie jest napisane sprzedam czerwonymi do negocjacji.
We speak english and polish nt tel. nr. in UK  -(Phone number)-  or  --(Phone number)-- . OFERTA BEZPOŒREDNIA ? WYNAGRODZENIE POŒREDNIKA PONOS...
View more
CONTACT
CONTACT
regional map konikowo kolo koszalina
Recommended