For Sale   >   Greece Flag  Greece   >  Central Macedonia  >  Nomos Chalkidikis  >  Dimos Nea Propontida  >  Nea Moudhania

€110,000  Apartment / Flat Halkidiki

  • €110,000
  • CONTACT
    CONTACT
  • Apartment / Flat
  • For Sale 
  • Nea Moudhania
  • greece Flag Greece
Äýï óôïýíôéï 70 m2 ôï êáèÝíá ìå TERIFFIC ÈÅÁ ÁÐÏ ÔÏ ÂÏÕÍÏ ÌÅ ÐÑÏÓÙÐÉÊÇ ÊÇÐÏÉ ÔÇÓ ÁÕÔÏÌÁÔÇÓ ELCTRONICALWATERING équipage ÐËÇÑÅÓ ÉÄÉÏÓÕÃÊÑÁÓÉÁ ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ ÌÅ ÐËÇÑÇ ÔÇÓ ÓÕÓÊÅÕÇÓ éäáíéêü ãéá ïéêïãÝíåéåò ìå ðáéäéÜ êáé ïéêüóéôï æþï, 150 ìÝôñá áðü ôç èÜëáóóá êáé áðü ôï VILAGE ôçò áãïñÜò, ìå 2000 ìÝôñá êïéíü÷ñçóôï êÞðï COMPLETELY CONFIGURATE. ÅÔÏÓ ÔÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ 2006 ïíïìáóßá ôïõ ÷ùñéïý: ÓÉÂÇÑÇ ÔÇÓ CHASANDRAS PHOTOS AVAILABLE
CONTACT
CONTACT
regional map halkidiki
Recommended